چرا اردو؟

صفحه اصلی / جزئیات وبلاگ

چرا اردو؟

برای برگزاری یک اردوی خوب باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

برنامهریزی برای اردو مهارت بسیار مهمی است. برای آموزگارانی که میخواهند دانشآموزان را از محیط روزمره کلاس بیرون ببرند تا بتوانند زندگی واقعی را تجربه کنند، در صورت خوب بودن برنامهریزی، اردو میتواند رویایی شیرین باشد. با برنامهریزی درست، یادگیری فقط به روز اردو محدود نمیشود و دانشآموزان میتوانند از این روز خاص، برداشتهای بلندمدت داشته باشند.

پیش از برنامهریزی برای اردو، باید محلی برای آن انتخاب شود که به گونهای با برنامه درسی دانشآموزان مرتبط باشد.

 

1انتخاب محل اردو، همسو با برنامه درسی

وقتی میخواهید محل اردو را انتخاب کنید، ارتباط آن با برنامه درسی دانشآموزان را نیز در نظر بگیرید. میتوانید این چند سؤال کلیدی را از خود بپرسید:

 • آیا این اردو اشتیاق دانشآموزان را به برنامه درسی بیشتر میکند؟ آیا برنامه درسی را غنیتر میکند؟
 • آیا این اردو باعث میشود دانشآموزان به یک موضوع خاص بیشتر فکر کنند و اشتیاق بیشتری به آن نشان دهند؟
 • آیا این اردو در یک روز معنادار برگزار میشود یا تنها یک گشتوگذار خارج از محیط مدرسه است؟

برای دانشآموزان، اردو فقط در صورتی معنادار خواهد بود که شما هدف مشخصی از برگزار کردن آن داشته باشید. وقتی هدف را انتخاب کردید، نوبت به برنامهریزی میرسد. در ادامه، برنامهریزی پیش از اردو، در حین اردو، و پس از اردو را بررسی میکنیم.

 

برنامهریزی پیش از اردو

 1. انتخاب محل مناسب

همانطور که پیشتر اشاره شد، سعی کنید محلی را برای اردو انتخاب کنید که به برنامه درسی دانشآموزان مرتبط باشد. روز و زمان اردو را مشخص کنید و مطمئن شوید محلی که برای اردو انتخاب کردهاید، در آن روز باز است. مجوزهای لازم را از مدرسه و محل برگزاری اردو دریافت کنید. پیش از اردو، حتماً خودتان از محل برگزاری آن بازدید کنید.

 1. تدارکات پیش از اردو

پیش از هر چیز، بر موضوعات عملیاتی اردو تمرکز کنید. مسیر رفتوبرگشت به اردو را مشخص کنید. در صورت نیاز به وسیله نقلیه، هماهنگیهای لازم را انجام دهید. در مورد تغذیه تصمیم بگیرید که آیا میتوان از رستورانهای محل اردو استفاده کرد یا دانشآموزان باید به همراه خود غذا بیاورند. فرم رضایتنامه والدین را تنظیم کنید. این فرم میتواند شامل موارد زیر باشد:

 • محل اردو
 • هدف اردو و ارتباط آن با برنامه درسی
 • زمان اردو شامل ساعت رفتوبرگشت
 • اطلاعات تماس مسئول اردو
 • لباس و وسایل موردنیاز دانشآموزان (از جمله پول)
 • برنامه غذایی
 • اطلاعات دانشآموز و والدین
 1. برنامهریزی برای روز اردو

براي فعالیتهایی که قرار است در روز اردو انجام دهید، برنامه و زمانبندی داشته باشید. سعی کنید فعالیتهای متنوعی را در نظر بگیرید تا دانشآموزان با سلیقههای مختلف از آن لذت ببرند. در حد امکان تلاش کنید زمانی بدون برنامهریزی نباشد؛ زیرا دانشآموزان ممکن است در خارج از محیط مدرسه سردرگم شوند. در برنامهریزی، زمانهایی را برای تفریح در نظر بگیرید.

 1. آماده کردن دانشآموزان برای اردو

رفتن به یک جای جدید میتواند برای دانشآموزان بسیار هیجانانگیز باشد. در نتیجه، خوب است چند روز مانده به اردو، به دانشآموزان اطلاعاتی درباره اردو بدهید. برای این کار، در مورد محل اردو مطالعه کنید. تاریخچه محل را بررسی کنید و از دانشآموزان نیز بخواهید که از طریق اینترنت درباره آن مطالعه کنند. هدف از برگزاری اردو را برای دانشآموزان توضیح دهید و به آنها بگویید چرا این محل را انتخاب کردهاید. به دانشآموزان ویدئو یا تصاویری از محل اردو نشان بدهید.

 

در حین اردو

مشاهده، نقش مهمی در یادگیری دانشآموزان دارد. در حین اردو، به دانشآموزان یادآوری کنید که چه چیزهایی را باید مشاهده کنند. پیش از اردو از آنان بخواهید که با خود دفترچه یادداشت بردارند و در حین اردو مشاهدات خود را یادداشت کنند. اگر در محیطی مانند موزه هستید، سعی کنید دانشآموزان را درباره چگونه مشاهده کردن راهنمایی کنید. میتوانید سؤالاتی کنید که آنها را بیشتر به فکر کردن وادارد.

برای افزایش اثربخشی، بهتر است دانشآموزان را به گروههای کوچکتر تقسیم کنید و برای هر گروه، یک نفر را بهعنوان سرگروه انتخاب کنید.

 

پس از اردو

پس از پایان اردو، میتوانید دانش بهوجود آمده را تثبیت کنید و نیز بازخورد اردو را دریافت و ارزیابی کنید.

از دانشآموزان بخواهید که تجارب و مشاهداتشان در اردو را بهصورت گزارشی بنویسند و آن را در کلاس با سایرین به اشتراک بگذارند. نکاتی را که به آنها اشاره میشود، میتوانید روی تخته یادداشت کنید. سپس آنها را جمعبندی کنید و به موضوعات مختلف موجود در برنامه درسی ارتباط دهید.

برای ارزیابی اردو، به سوالات زیر پاسخ دهید:

 • ارزش آموزشیِ منحصربهفرد این اردو چه بود؟
 • آیا دانشآموزان به اهداف تعریفشده پیش از اردو رسیدهاند؟
 • آیا زمان کافی بود؟

• چه کارهایی را می‌توان در اردوهای بعد بهبود بخشید؟

نظر بدهید

بالابر