ارائه دهندگان خدمات

صفحه اصلی

ارائه دهندگان خدمات

در ادبیات ما دو گروه مختلف از مخاطبین به صورت مستقیم با اردویار در همکاری و ارتباط خواهند بود که عبارت اند از : ارائه دهنده خدمات و دریافت کننده خدمات در نگاه ما به صاحبان خدماتِ مربوط به حوزه اردویی و تفریحی که با ارائه خدمات خود در پلتفرم اردویار، امکان استفاده مخاطبین مختلف از این خدمات را خواهند داشت ، ارائه کنندگان خدمات می نامیم ؛ همچون شهربازی ها ، موزه ها و ... همچنین به مخاطبینی که خواهان استفاده از این خدمات بوده و قصد برگزاری یا شرکت در اردوها و برنامه ها را دارند ، میتوانند با ثبت نام و ثبت سفارش خود در این پلتفرم می توانند برنامه های خود را برگزار و یا در برنامه های مدنظر خود شرکت نمایند این دسته از مخاطبین را دریافت کنندگان خدمات مینامیم

بالابر